Login

Historiek

Het was in de zomer van 1993 dat, tijdens de openingsreceptie van een nieuwe en belangrijke vestiging op het Oudsbergense bedrijventerrein, tal van afgevaardigden van de plaatselijke industriën werden samengebracht.

Daar kwam men tot de bewustwording dat onderling contact tussen de bedrijven toch heel belangrijk zoniet onontbeerlijk zou zijn voor de verdere uitbouw van het prachtige bedrijventerrein.

Alzo rijpt bij enige ondernemers de idee dit contact te bestendigen.

Kort daarop worden een aantal korte en besloten vergaderingen georganiseerd ter uitwisseling van ideeën en standpunten in verband met het ondernemingsklimaat in Oudsbergen.

In november 1993 wordt een eerste algemene en informele vergadering belegd voor alle gevestigde ondernemingen op het bedrijventerrein. En met succes.

Een aanwezigheid van liefst 70 procent wordt opgetekend, meteen de basis van een succesrijke start.

Een stuurgroep wordt gevormd die na een reeks van vergaderingen en twee algemene vergaderingen het licht op groen zet voor het oprichten van O.C.O. vzw, Ondernemingsclub Oudsbergen.

Onder het voorzitterschap van Jos Schreurs en de stichtende bestuursleden Pierre Moonen, Frans Weltjens, Stefan Hoogmartens, Erik Geurts, Carlo Driesen, Robert Louis en Paul Beerden wordt op 30 juni 1994 de boreling boven de doopvond gehouden in aanwezigehid van tal van prominenten.

Het doel, zoals omschreven in de statuten, is in eerste instantie onderlinge contacten leggen en de verstandhouding bevorderen. Vervolgens worden de gemeenschappelijk standpunten naar buiten toe verdedigd.

Het bedrijventerrein moet een aantrekkingspool worden voor nieuwe industriën waar het prettig is om werken mede door de positieve inbreng van de plaatselijke gemeentelijke autoriteiten. Een stichtend voorbeeld in dit verband is het succesvol "Bedrijvig Oudsbergen" van juni 2000, waarbij 70 procent van de bedrijven hun poorten openden voor het gewone publiek.

De tweejaarlijkse statutaire verkiezingen zorgen ervoor dat steeds nieuw bloed en frisse ideeën de kop opsteken.

Ook de huidige equipe laat niets onverlet en zorgt via een aantal nieuwe initiatieven, waaronder de permanente bewaking van het bedrijventerrein en de mobilteitsproblematiek, dat de ondernemers duidelijk aan hun trekken komen.

Het is dankzij de onderlinge samenwerking en het gemeenschappelijk optreden van alle ondernemers, gesteund door de gemeentelijke overheid, dat dergelijk initiatieven ook echte slagingskansen krijgen.

Het kleine Oudsbergen mag fier zijn op zijn uniek bedrijventerrein en het zal de taak van O.C.O. vzw zijn deze fierheid levendig te houden!

De Voorzitter
Het Bestuur
De Leden