Login

Nieuws archief

20 jan 2003

Meer dan helft van werknemers Berghaus weldra op straat

Het confectiebedrijf Berghaus in Genk bedankt 80 van de 144 werknemers voor bewezen dienst. Het bedrijf maakt voornamelijk damesjassen voor Marks & Spencer. Vorig jaar maakte Berghaus al moeilijke maanden door. Onvoldoende orders verplichtten de directie om periodes van tijdelijke werkloosheid in te voeren. De vakbonden waren dan ook niet verrast door het nieuws. Alleen had men niet verwacht dat de ingreep zo drastisch zou zijn. De bestelling voor de volgende collectie, die vorige week binnenkwam, lag 30 procent lager dan het jaar daarvoor. Bij Berghaus werken er 104 arbeiders, voornamelijk vrouwen, en 40 bedienden. Na de herstructurering wil de directie nog een 35-tal arbeiders en 25 bedienden over houden.
21 jan 2003

Vakbonden keuren interprofessioneel akkoord goed!

De drie vakbonden ACV, ABVV en ACLVB, keurden gisteren het ontwerp van interprofessioneel akkoord voor 2003-2004 goed. Veel enthousiasme voor het akkoord was er echter niet te bespeuren. De vakbonden zijn tevreden omdat er een indicatieve loonnorm van 5,4 procent is, het brugpensioen behouden blijft en er geen bijkomende flexibiliteit wordt gevraagd. Maar het akkoord blijft onvolledig. De toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden wordt stopgezet en het nieuwe stelsel van tijdskrediet zal niet verbeteren. Ook het bruto minimumloon blijft hangen op een zelfde niveau. In december bereikten de sociale partners, na moeizame onderhandelingen en tussenkomst van de regering, het mini-akkoord. Het ACV vatte het hele akkoord samen met "mini-akkoord, maxi-goedkeuring, mixi-gevoelen."
22 jan 2003

Dagelijks verdwijnen 100 jobs in Vlaanderen!

Dat er deze maanden heel wat banen verloren gaan, is iedereen wel duidelijk. Volgens een kort rekensommetje van De Standaard, gingen er sinds december 2002 bijna 4000 banen verloren door collectief ontslag. Dat is een gemiddelde van liefst honderd banen per dag. Het laatste kwartaal van 2002 was zwart. De kleine heropleving van de tewerkstelling ging helemaal de mist in op het einde van het jaar. Ruim 5000 personen verloren hun baan in de laatste drie maanden van 2002 door een faillissement. Maar niet alleen faillissementen veroorzaken extra werkloosheid, ook grote herstructureringen zorgen voor collectief ontslag. De Standaard telde tussen 2 december en 10 januari al 21 gevallen van collectief ontslag. Goed voor een verlies van jobs van 3600 tot 3900. Ongetwijfeld ontbreken er hier nog een deel. Zowat alle sectoren krijgen klappen, maar de grafische industrie, de textielnijverheid en de IT-sector liggen het meest onder vuur. Door de sterke concurrentie uit de lagelonenlanden, besluiten heel wat ondernemingen om de productie geheel of gedeeltelijk te verhuizen naar een goedkoper land.
29 jan 2003

Vlaams akkoord over werkgelegenheid

De Vlaamse sociale partners werden het vorige week eens over het ontwerp van werkgelegenheidsakkoord. Eén van het opmerkelijkste resultaten is de opleidingscheque voor werknemers. Elke werknemer kan jaarlijks een cheque aanvragen voor een bedrag van maximum 250 euro: 125 euro is voor eigen rekening, de rest past de overheid bij. Met deze cheque kan men opleidingen en loopbaanbegeleiding financieren. Bedrijven onthouden vooral de vrijstelling van de gewestelijke onroerende voorheffing en de lagere schenkingsrechten. De aanmoedigingspremies en de opleidingscheques voor ondernemingen blijven bestaan. Extra aandacht gaat uit naar de evenredige arbeidsparticipatie en diversiteit. De sociale partners vragen voor 2003-2004 duizend bijkomende plaatsen in de buitenschoolse kinderopvang en dat bovenop de 750 geplande extra plaatsen.
11 feb 2003

OCO heeft een nieuw postadres!

Vanaf nu kan alle briefwisseling gestuurd worden aan:

OCO vzw
Postbus 42
3660 Opglabbeek
13 feb 2003

Dank je wel aan Gemeentebestuur Opglabbeek!

Het gemeentebestuur van Opglabbeek heeft snel gereageerd op de oproep die voorzitter Paul Beerden deed in zijn speech tijdens de nieuwjaarsreceptie van 16 januari ll.

Verschillende sluikwegen naar het bedrijventerrein zijn eindelijk dichtgemaakt!

Het bestuur van OCO vzw dankt hierbij het Gemeentebestuur voor de snelle reactie!!!

15 feb 2003

Wedertewerkstellingscel voor Philips Hasselt

Naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van Philips Hasselt is een wedertewerkstellingscel opgericht om:
 • bedrijven aan te trekken die activiteiten willen ontplooien op de Philips-site
 • vacatures van bedrijven bekend te maken bij de werknemers die daarvoor de juiste competenties hebben.


 • Meer informatie vindt u op de website www.businessparkhasselt.com. U kunt ook contact opnemen met Denis Hermans, projectmanager Business Park Hasselt, tel. 011/30.50.34
  21 feb 2003

  Bedrijfsbezoek JET Transport nv op 6 maart 2003: inschrijven kan vanaf nu!

  Het bedrijfsbezoek bij J.E.T. nv is bedoeld voor de OCO-leden en gaat door op 6 maart om 19.00 uur. Lees meer in de rubriek activiteiten!

  Inschrijven kan via deze website!
  25 feb 2003

  Nieuwe regels voor aanvraag planologisch attest zonevreemde bedrijven

  De Vlaamse regering heeft een nieuwe regeling uitgewerkt voor het aanvragen van een planologisch attest door zonevreemde bedrijven. Het planologisch attest is een overheidsdocument dat aangeeft of een zonevreemd bedrijf al dan niet behouden kan blijven op de bestaande locatie, hoewel dat in strijd is met de bestaande gewest- of structuurplannen. Een positief attest betekent dat het behoud mogelijk is en vermeldt ook de uitbreidingsmogelijkheden op korte en lange termijn. De overheid levert een negatief attest af wanneer ze oordeelt dat het bedrijf niet op zijn huidige locatie behouden kan blijven of wanneer het niet mag worden heropgebouwd of uitgebreid.

  Het planologisch attest moet worden aangevraagd op initiatief van het zonevreemd bedrijf zelf. Het besluit voorziet wel in een paar uitzonderingen waarin het niet mogelijk is het attest aan te vragen. Het aanvraagdossier belooft een lijvige bundel te worden met o.a. een sterk onderbouwde motivatie voor de gewenste ruimtelijke uitbreidingen. De hele procedure zal gepaard gaan met een openbaar onderzoek.
  27 feb 2003

  KMO-adviescheques beschikbaar vanaf 4 maart

  In het kader van het Actieplan Ondernemen heeft de Vlaamse regering 5 miljoen euro uitgetrokken om bedrijfsadvies voor KMO's met adviescheques te financieren. Doel van deze steunmaatregel is ondernemingen ertoe aan te zetten zich meer te laten adviseren bij het nemen van cruciale bedrijfsbeslissingen. Studies wijzen namelijk uit dat ze zich vaak niet bewust zijn van de noodzaak van gespecialiseerd advies of niet overtuigd zijn van het nut daarvan. De hoge kostprijs blijkt bovendien de voornaamste rem te zijn op het inwinnen van extern bedrijfsadvies.
  Subsidie van 12 300 euro per jaar per KMO:
  Vanaf 4 maart kunnen KMO's via het internet per jaar 820 adviescheques van 30 euro kopen. Dat maakt maximum 24600 euro per onderneming, waarvan 50% door de Vlaamse wordt betaald. Met deze cheques kunnen ze adviezen bekostigen over algemene bedrijfsreorganisatie, strategie, personeelsbeleid, marketing, automatisering, informatisering en milieu. Normaal gaat de internetapplicatie van de adviescheques op 4 maart a.s. on line en kunnen van dan af cheques worden aangekocht. De verdere afhandeling verloopt dan volledig automatisch om de administratieve rompslomp voor de ondernemingen zoveel mogelijk te beperken.
  05 mrt 2003

  Dit jaar al ruim 5000 banen weg door faillissementen!

  Failliete bedrijven veroorzaakten dit jaar al een banenverlies voor 5100 mensen. Acht grote werkgevers, met meer dan honderd werknemers, legden de boeken neer in januari en februari. Daarnaast sloten nog eens twintig bedrijven met meer dan vijftig werknemers de deuren.

  Ter vergelijking: in 2002 waren dat veertien grote bedrijven (+100 werknemers) op twaalf maanden tijd en 58 kleinere (+50 werknemers). De eerste twee maanden van 2003 gingen al 1261 bedrijven failliet tegenover 1228 in dezelfde periode vorig jaar. De groothandel, de horeca en de bouwnijverheid zijn het grootste slachtoffer van de faillissementen. Dat maakt het financieel informatiebureau Graydon bekend. In het kielzog van deze faillissementen trekt het Vlaamse werkloosheidscijfer zijn stijgende trend door. Het aantal niet-werkende werkzoekenden nam de voorbije twaalf maanden met 9,2 procent toe tot 194.163 mensen. In februari zat 7,3 procent van de beroepsbevolking in Vlaanderen zonder werk. Een jaar geleden was dit nog 6,7 procent. De vrouwen hebben het nog altijd het moeilijkste: in deze groep was 8,9 procent werkloos tegenover 6,1 procent bij de mannen. De grootste stijging van de werkloosheidscijfers vindt men terug onder de jongeren met een universitair diploma. Hun aantal nam met net geen derde toe.
  18 mrt 2003

  OCO steunt Gemeentelijk sportevenement van 11 mei 2003!

  Op zondag 11 mei 2003 houden de Gemeentelijke Sportraad in samenwerking met de VZW Sportcentrum en het gemeentebestuur een eerste sportfeest. Dit sportfeest wordt gehouden om de viering van het 25-jarige bestaan van de Gemeentelijke Sportraad en de Vzw Sportcentrum de nodige luister bij te zetten.
  Heel Opglabbeek gaat zich dan van zijn sportiefste kant laten zien. Men organiseert op 11 mei een rustige wandeling, een mooie fietstocht en een stratenloop.
  Voor een gezonde wandeling vertrekt men individueel, per gezin of per groep en dit tussen 10 en 14 uur. Met de fiets wordt het een tocht van 20 à 25 kilometer, of eentje van 50-55 kilometer. De deelnemers aan de fietstoer vertrekken aan de feesttent stipt om 14 uur (grote toer) of om 14.15 uur (kleine toer). Op het stratenloopprogramma staan: 1, 2, 5, 10 en 21 km. De stratenloop heeft plaats op een verkeersvrij parcours.Alles wordt afgesloten met de huldiging van de winnaars en de uitreiking van een trofee aan de sportiefste vereniging van Opglabbeek, alsmede aan het sportiefste bedrijf van onze gemeente.

  Houd daarom vrij op zondag 11 mei. Het wordt een sportfeest dat je zeker niet wil missen.
  Zoals u al heeft kunnen merken, beste bedrijfsleider, is dit een programma waaraan jong en oud kan meedoen. Het inrichtend comité wil er een heuse sporthappening van maken. Elke deelnemer ontvangt bovendien een aandenken.
  19 mrt 2003

  Wie wil het sportiefste bedrijf worden van onze gemeente? En hoe kán je dit worden?

  Binnenkort zal ieder bedrijf via OCO een koker met informatie ontvangen. Het komt hierop neer:

  Gedurende het sportfeest van 11 mei 2003 kan je bedrijf punten scoren door deel te nemen aan de activiteiten.
  Elke deelnemer, aan welke activiteit ook, scoort 1 punt.
  Zowel op de 2, 5, 10 als 21 km scoren de eerste tien aangekomen werknemers nog eens 4 punten als ze bij de tien eersten arriveren, of 3 punten van plaats 11 tot 30; of 2 punten van plaats 31 tot 50 en/of tenslotte 1 punt van plaats 51 tot 100. Dus… je bedrijf wordt beoordeeld op sportiviteit.
  - De wandeling en fietstocht tellen zeker mee. Ieder deelnemende werknemer scoort 1 punt.
  - Wie sportief speelt, wordt beloond met punten!
  - De prijsuitreiking gebeurt na afloop van de halve marathon (omstreeks 18 uur).
  Dus… zet je beste beentje voor !
  02 apr 2003

  Belgen vrezen niet voor job

  Ondanks de toenemende werkloosheid zien de meeste voltijds werkende Belgen de toekomst relatief rooskleurig in. Ze zijn van oordeel dat ze het komende jaar hun baan zullen behouden. Dat zegt de internationale studie "Career Confidence Index" van Right Management Consultants. In de meeste landen is het vertrouwen in het behoud van de eigen loopbaan groot. Toch zijn Europeanen duidelijk positiever dan de werkende mensen uit de Verenigde Staten, Canada, Australië, Hong Kong en Japan. Uitschieter is Groot-Brittannië waar liefst één op vier werknemers vreest voor zijn baan. Belgen daarentegen zijn een pak optimistischer: hier denkt amper 5,7 procent dat hij gevaar loopt om zijn job te verliezen. De meeste werknemers zijn ervan overtuigd dat de kans klein is dat ze na ontslag een nieuwe job vinden tegen dezelfde loonvoorwaarden. Twee op drie denken dat ze moeilijk gelijkaardig werk zullen vinden. Zelfs in landen waar werknemers zich redelijk zeker voelden over hun eigen carrière, dacht men toch dat het moeilijk zou zijn om ander werk te vinden.
  03 apr 2003

  Asda beste Europese werkgever

  Het Britse Asda kaapte vorige week de prijs van de beste Europese werkgever weg. Asda behoort tot de Wal-Mart familie en is verkoper van een amalgaam van voeding over kleding tot vrijetijdsgoederen. Het bedrijf telt 109.000 werknemers. Eerder al behaalde Microsoft deze prijs voor beste Belgische werkgever. Slechts twee bedrijven uit België geraakten in de Europese top-100: Microsoft en Woon en Zorg Heilig Hart. De Europese Commissie reikte, naast de prijs voor de beste werkgever, ook bijkomende prijzen uit voor diversiteit, opleiding en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het Finse Hannes Snellman ging aan de haal met de prijs voor levenslang leren. Intel Ierland werd gelauwerd om haar acties rond diversiteit. Het Duitse Schering werd in de bloemetjes gezet om haar strijd voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
  03 apr 2003

  Unizo vraagt politiek engagement voor KMO’s

  Ook Unizo trekt aan de mouwen van de Vlaamse partijvoorzitters. De Unie van Zelfstandige Ondernemers wil dat de politiek zich engageert om het thema KMO’s en vakbonden te bespreken. De ondernemersorganisatie reageert hiermee op een gelijkaardig initiatief van het ACV. Een tijd geleden stuurde de christelijke vakbond alle parlementsleden een "KMO-engagementsverklaring" met de vraag die voor akkoord te ondertekenen. Het ACV pleit hierin, onder andere, voor de wettelijke verplichting van een ondernemingsraad in bedrijven vanaf 50 werknemers. Die verplichting geldt nu in bedrijven met minstens 100 werknemers. Bovendien wil het ACV een vakbondsvertegenwoordiging in KMO’s vanaf 20 werknemers. In de KMO-engagementsverklaring van UNIZO, vraagt de ondernemersorganisatie aandacht voor drie essentiële principes. In België is 97 procent van de bedrijven een kleine onderneming met minder dan 50 werknemers.Een doeltreffend sociaal-economisch beleid moet de KMO’s daarom als uitgangspunt en norm hanteren, ook wat betreft het sociaal overleg, aldus Unizo. Het tweede principe draait rond het extern regionaal overlegorgaan. Dit paritair samengesteld orgaan waarin de problemen van KMO-medewerkers worden opgelost, moet alle kansen krijgen. Ten slotte wijst Unizo erop dat een doeltreffend sociaal overleg in een KMO geen kopie of afgeleide kan zijn van het geïnstitutionaliseerde overleg in grote ondernemingen. Binnenkort maakt Unizo de reacties van de partijvoorzitters op de engagementsverklaring publiek bekend.
  25 apr 2003

  OCO vzw bezocht Scania Parts Europe!

  Donderdagavond 24 maart kregen een 40-tal OCO-leden de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van Scania CV AB - Scania Parts Europe. Het was Peter van Voorthuysen, Assistant Plant Manager van deze Zweedse gigant, tesamen met een viertal medewerkers die ons op een gedreven wijze wisten te boeien met het wel en wee van deze nog steeds groeiende multinational. Opgesplist in twee groepen omwille van veiligheidsreden, kregen wij vooreerst een informatief gedeelte dat ons een beeld gaf van de historiek en juiste plaatsbepaling van de Scania Group op Europees en wereldniveau evenals het aanbod van produkten binnen hun gamma.

  Later bij de rondgang in de magazijnen kregen wij een overzichtelijke voorraad aan wisselstukken te zien, netjes opgeborgen in stapelrekken en geordend volgens een welbepaald systeem in funktie van de verkoop, logistiek en informatica.
  De vestiging Opglabbeek,het Europees centrum voor reserveonderdelen, stelt momenteel een 180-tal mensen tewerk die de export naar 22 landen verzorgt met nog een optie van 20 landen extra in de zeer nabije toekomst. Wereldwijd stelt Scania 28000 mensen tewerk en is alzo de nummer 4 van de wereld en 3 in Europa. Tevens is Scania ook de vierde grootste constructeur in de wereld van bussen en autocars en is eveneens gespecialiseerd in de produktie van motoren voor maritiem en industrieel gebruik.

  Service naar kwaliteit en snelheid van uitvoering is de kracht van dit indrukwekkend bedrijf dat over gans de wereld 1000 dealers bezit en 24 uur op 24 uur bereikbaar is.

  Het was een schitterende avond en dank gaat naar ons lid Peter van Voorthuysen!
  05 mei 2003

  Nelis Wegenbouw heeft ISO-9001 certificaat.

  De firma Nelis Wegenbouw nv beschikt sinds kort over een ISO 9001-certificaat (versie 2000) en het veiligheidscertificaat VCA**.

  Aan het verkrijgen van beide certificaten ging een lange voorbereidingsperiode vooraf, waarbij alle arbeiders en leidinggevenden een veiligheidsopleiding kregen. Nieuwe procedures werden opgesteld om zowel het kwaliteits- als het veiligheidsaspect te beheersen op de bouwplaatsen.
  06 mei 2003

  Wijnproeven op 22 mei: inschrijven kan vanaf nu!

  Lees meer over deze activiteit onder de rubriek activiteiten. Daar kan je ook inschrijven!

  De activiteit is enkel voor OCO-leden bedoeld.

  Per lid kunnen de 2 eerste personen inschrijven aan € 10,00 per persoon.
  Alle volgende personen betalen € 20,00 per persoon.
  13 mei 2003

  VBO wil uitgebreidere lastenverlaging

  Tijdens het Feest van de Arbeid kwam het thema politiek weer aan bod: de lastenverlaging. Het VBO staat achter de idee van een substantiële bijkomende verlaging van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid. Volgens het VBO is dit een essentieel element om het ondernemerschap en de werkgelegenheid in België nieuwe kansen te geven. Concreet stelt het Verbond voor de bijdragen met 1,4 miljard euro af te bouwen en dat via een vermindering van de (procentuele) bijdragevoet. Bovendien pleit men om opnieuw een loongrens in te voeren voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen. In eerste instantie moet er een loongrens van 40.000 euro voor de pensioenbijdragen komen. Het VBO gaat nog verder met zijn verlanglijstje. De lastenverlaging mag niet beperkt blijven tot de lage lonen, zoals tot nu toe is gebeurd. De loonhandicap tegenover onze buurlanden laat zich immers het sterkst voelen voor gekwalificeerd personeel en kaderleden. Het verschil tussen de loonkosten en het nettoloon bedraagt voor deze categorie immers 65 procent tegenover zo’n 55 procent voor het gemiddelde van de drie buurlanden. De lastenverlaging is nodig om hogergeschoolden in België te kunnen houden, zegt het VBO. Bovendien mag zij niet door compenserende maatregelen zoals de invoering van nieuwe belastingen teniet worden gedaan, beklemtoont het VBO nog. In het kader van de professionele akkoorden tekenden de partners een traject uit om de vormingsinspanningen op het niveau van de buurlanden te krijgen. Hiermee anticipeerden ze op de piste om de lastenverlaging te koppelen aan vorming en opleiding. Daarnaast stelde het VBO al voor om de globale uitgaven van overheid en privé voor onderzoek en ontwikkeling op drie procent van het bruto binnenlands product te brengen. Kaap van half miljoen werklozen weer overschreden Eind april telde België 509.127 niet-werkende werkzoekenden. Dat is ruim tien procent meer dan een jaar geleden.Vlaanderen telt 189.733 werklozen, Wallonië 236.660 en Brussel 82.734. De werkloosheidgraad ligt een stuk uit elkaar in de verschillende gewesten. In Vlaanderen bedraagt die 7,4 procent, in Wallonië loopt dit op tot 16,8 procent en Brussel haalt de hoogste cijfers met 20,5 procent niet-werkende werkzoekenden. Vooral de groep met jongeren blijft aandikken. Bij de min 25-jarigen is nu 12,7 procent meer werkloos dan in april 2002. De groep oudere werklozen die niet langer naar een baan zoeken, is lichtjes gekrompen met 295 personen tot 166.934 werklozen.
  14 mei 2003

  VLD, N-VA en Vlaams Blok voor KMO-engagementsverklaringnieu

  Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, stuurde de Vlaamse partijvoorzitters een KMO-engagementsverklaring rond vakbonden en KMO, met de vraag dit voor akkoord te ondertekenen. In de verklaring staan drie principes die volgens Unizo essentieel zijn voor KMO's. Aangezien 97 procent van de bedrijven KMO's zijn met minder dan 50 werknemers wil Unizo dat bij het sociaal overleg en het sociaal-economisch beleid deze groep als uitgangspunt en norm wordt genomen. Ten tweede moet het met de vakbonden overeengekomen systeem van paritair samengesteld extern regionaal overlegorgaan een maximale kans krijgen. In dit overlegorgaan kunnen de problemen van KMO-medewerkers worden opgelost. Ten derde drukt Unizo erop dat een doeltreffend sociaal overleg in KMO's geen kopie of afgeleide kan zijn van het geïnstitutionaliseerd overleg in grote ondernemingen. De organisatie van het sociaal overleg voor KMO's en de afspraken daarover zijn een aangelegenheid van de sociale partners en niet van de politiek, aldus nog Unizo. Met deze engagementsverklaring reageert de ondernemersorganisatie op de KMO-engagementsverklaring voor meer vakbond in de KMO, die het ACV eerder al doorstuurde naar alle parlementairen. De christelijke vakbond pleit hierin voor een wettelijke verplichting voor het oprichten van een ondernemingsraad in bedrijven vanaf 50 werknemers in plaats van 100. Bovendien vraagt het ACV om een vakbondsvertegenwoordiging in KMO's vanaf 20 werknemers. De partijvoorzitters van VLD, N-VA en Vlaams Blok onderschrijven volledig en onverkort de KMO-engagementsverklaring van Unizo. CD&V erkent het nut van regionale overlegorganen buiten de ondernemingen in bepaalde bedrijfssectoren, maar beklemtoont dat de omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 2002 via sociaal overleg geregeld moet worden. Daarom wil CD&V nu geen engagementsverklaring over modaliteiten van sociaal overleg in KMO's ondertekenen omdat de sociale partners die modaliteiten moeten bepalen. De partij voegt er nog aan toe dat die aanpak via sociaal overleg zijn vruchten afwerpt. Unizo zegt "akte te nemen" van het feit dat de partijvoorzitters van Agalev, sp.a en Spirit de KMO-engagementsverklaring niet ondertekenden en er ook niet op reageerden.
  23 mei 2003

  Wijn verzacht de zeden...

  Donderdagavond 22 mei jl. mochten de 55 aanwezige leden van OCO genieten van een schitterende wijndegustatie. In de sfeervolle kantine van Yazaki Europe Ltd. bracht wijnkenner Rob Geraerts van wijnhandel Pasqualinno samen met zijn equipe een uitvoerige wijnsessie ten tonele.

  De theorie werd dan ook meteen aan de praktijk getoetst en een overheerlijke en bruisende champagne gaf de start aan een veelbelovende avond. Reuk en smaak van de diverse wijnen werden uitvoerig beschreven door de gastspreker en door het aanwezige publiek lekker gesmaakt. De juiste combinatie van kaas en wijn kon aan den monde ervaren worden en naarmate de avond vorderde deed de wijn de tongen rollen.
  Het gezellig onderonsje werd dan nog afgesloten met het ledigen van het overblijvend rijkelijk vocht en een nakaartertje over de wereld van de wijn.
  25 mei 2003

  Uitvoeringsbesluit inzake uniek ondernemingsnummer en kruispuntbank van ondernemingen

  Een Koninklijk besluit van 15 mei 2003 (BS van 19 mei 2003) geeft uitvoering aan de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten (BS van 5 februari 2003). Dit kb legt de datum van inwerkingtreding van diverse bepalingen van de wet vast. Ter herinnering: via de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), een elektronisch ondernemingregister gecreëerd bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, zullen ondernemingen voortaan hun identificatiegegevens nog maar één keer aan de overheid moeten meedelen. De huidige RSZ-, handelsregister-, rechtspersonenregister- en BTW-nummers worden vervangen door de toekenning van een uniek identificatienummer voor de ondernemingen en voor hun vestigingseenheden. Ondernemingen kunnen zich dan bij een erkend ondernemingsloket als handelsonderneming, BTW-plichtige of werkgever te laten inschrijven. Op 19 mei 2003 traden o.a. de bepalingen in werking inzake de werking van en inschrijving bij de KBO alsook de bepalingen inzake erkenning en werking van ondernemingsloketten (waarvan er intussen reeds tien erkend zijn). Ook de Kamers van Ambachten en Neringen worden dan afgeschaft en geïntegreerd in de KBO. Op 1 juli 2003 treden o.a. de bepalingen in werking inzake mededeling van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidnummer toegekend bij inschrijving in de KBO, gebruik van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidnummer, inschrijving van handels- en ambachtsondernemingen en opheffing van het ambachtsregister en van het handelsregister. Vanaf 1 januari 2005 is het gebruik van het ondernemingsnummer verplicht in de betrekkingen van de ondernemingen met de administratieve en rechterlijke overheden alsook in de betrekkingen van deze laatste onderling.
  12 jun 2003

  Lunchcauserie met Willy Claes

  Donderdag 12 juni 2003 vond voor de negende maal de traditionele lunchcauserie plaats van OCO vzw.

  Onder een tropische temperatuur konden de aanwezige leden tijdens het nuttigen van een heerlijke maaltijd getuige zijn van een boeiende en veelverklarende exposé van voormalig Secretaris-generaal van de NAVO.

  Met een enorme gedrevenheid tot het passionele toe wist de spreker de aandacht gaande te houden gedurende meer dan één uur tijdens dewelke hij op een zeer analytische wijze de niet zo hoopgevende politieke toestand op wereldvlak schetste na de memorabele gebeurtenissen van 11 september 2001. Zo kon hij het aanwezige publiek overtuigen van de zeer explosieve toestand die intussen ontstaan is waarbij enkele groot- maar ook kleinmachten een ongecontroleerde wedloopbewapening hebben ontwikkeld waarbij momenteel de Verenigde Staten van Amerika een niet te onderschatten rol spelen van zowel aanklager als beschuldigde.
  Enkel de bewustmaking van de verschillende Europese landen door allen op één lijn komen te staan zou een opponent hiertegen kunnen vormen en het evenwicht terug kunnen herstellen. Willy Claes sprak de hoop uit dat dit zou mogen gebeuren doch de wijze waarop hij dit uitte kon zijn pessimisme in deze niet verbergen.

  Het geheel werd dan afgesloten onder de schaduw van de breedgetakte eiken bomen in de tuinen van Hostellerie Mardaga onder het nuttigen van een heerlijk kopje koffie of een frisse pint.
  13 jun 2003

  Foto's: Lunch met Willy Claes

  02 jul 2003

  Klein bedrijf leukst om voor te werken

  Werken is het leukst in een klein bedrijfje, dat vinden althans de Nederlanders. Meer dan 60.000 Nederlandse werknemers gaven aan hoe tevreden ze in het algemeen zijn over hun bedrijf. Ook de tevredenheid over verschillende aspecten wordt gemeten: het werk zelf, collega’s, leidinggevende, ontwikkelingsmogelijkheden, beloning, organisatie, arbeidsomstandigheden en werkdruk. Elke maand worden werknemers ondervraagd en wordt er een gemiddelde berekend van de resultaten van de voorbije twaalf maanden. Sinds begin 2002 worden de landelijke referentiescores gepubliceerd door de Nationale Tevredenheidsindex (www.nationaletevredenheidsindex.nl) Het middelgrote en kleine bedrijf zijn de grote winnaars.
  03 jul 2003

  Unizo niet gelukkig met verlof op 11 juli

  Unizo kijkt met argusogen naar het voorstel van onder meer federaal regeringsonderhandelaar Patrick Dewael, minister-president Bart Somers en de N-VA om 11 juli uit te roepen tot betaalde feestdag voor iedereen. Volgens Unizo staat het voorstel haaks op de precaire sociaal-economische situatie en op de terechte belofte van de regeringsonderhandelaars om de loonkosten voor de werkgevers te verminderen. De ondernemersorganisatie kant zich daarom tegen het voorstel, tenzij er een evenwaardige compensatie komt. Dat kan door, in overleg met de sociale partners, een andere al bestaande feestdag te schrappen. Ander mogelijkheid voor Unizo is het Nederlandse systeem invoeren: de betaalde feestdagen die in het weekend vallen worden niet vergoed. Tot slot wijst de ondernemersorganisatie op de praktische problemen voor de werkgevers in Brussel met Vlaamse, Waalse en Brusselse werkgevers, elk met hun eigen betaalde feestdag. Een bijkomend argument tegen is dat 11 juli in de vakantieperiode valt van veel werknemers. Volgens de huidige reglementering komt dat neer op een extra vrije dag door de werknemer vrij te kiezen op een andere dag. Ook voor het Verbond van Belgische Ondernemingen VBO en het Vlaams Economisch Verbond VEV ligt een extra feestdag moeilijk. Elf juli als wettelijke feestdag kan enkel als een andere betaalde feestdag wordt geschrapt. Volgens Unizo kost een extra vrije dag de werkgevers tussen 20 en 25 miljoen euro. Het VBO plakt er een prijskaartje van 350 miljoen euro aan verloren loonkosten voor alle Belgische bedrijven samen op. Volgens Dewael moet men niet overdrijven met de economische schade: 11 juli valt sowieso in een slome periode. Een deel van het verlies wordt daarnaast gecompenseerd door de extra inkomsten van de horeca en de toeristische sector op deze vrije dag. Bovendien pleit de VLD niet zozeer voor een extra vrije dag, maar wel voor de mogelijkheid om twee betaalde feestdagen vrij te kunnen kiezen per regio (bijvoorbeeld 11 juli als vrije dag in plaats van een extra dagje verlof als een feestdag in het weekend valt).
  06 jul 2003

  Hogere vergoeding voor tijdelijke werklozen

  Sinds 1 juli krijgen tijdelijke werklozen een hogere vergoeding. Gezinshoofden krijgen voortaan een werkloosheidsuitkering van 65 procent van het begrensde loon. Tot nu toe was dit beperkt tot 60 procent. Bij samenwonenden wordt de vergoeding opgetrokken van 55 naar 60 procent. Per dag krijgt men maximum 41,90 euro (gezinshoofden) of 38,68 euro (samenwonenden). Vorig jaar spraken de vakbonden en de werkgeversfederaties deze verhoging af in hun nationaal sociaal akkoord 2003-2004.
  02 sep 2003

  Iemand zin in een opendeur – uurtje?

  Een groepje van een 50-tal volwassen mensen uit de streek van Bilzen is op zoek naar een bedrijf in Opglabbeek dat bereid is voor hen even de deuren open te zetten. Het is de bedoeling om ergens begin oktober gedurende maximaal een tweetal uurtjes op een zaterdagvoormiddag – uiteraard in samenspraak met dit bedrijf – een bedrijfsbezoek te organiseren dat hen toelaat een vleugje buitendorpse industrie op te snuiven.

  Bedrijven die hiervoor interesse zouden betonen kunnen steeds contact opnemen met het OCO-secretariaat of het bestuur via de diverse reeds gekende kanalen en dit graag vóór 12 september ek.
  hun dank alvast voor uw medewerking.
  14 sep 2003

  Enkele beslissingen van de Bestuursvergadering van 1 september 2003.

 • · Tijdens de bestuursvergadering van 1 september jl. werd besloten, op vraag van Burgemeester Spreeuwers, om de geplande open bedrijvendag “Bedrijvig Opglabbeek” die normaal voorzien was voor juni 2004, uit te stellen met één jaar. De schutterij Sint Amandus Opglabbeek wist begin juli het Oud Limburgs Schuttersfeest op haar palmares te steken met het gevolg dat zij ook dienen in te staan voor de organisatie van de volgende uitgave nl. juli 2004. Vermits voor deze organisatie alle beschikbare mankracht van de diverse verenigingen zal nodig zijn en de Gemeente Opglabbeek hierin een duidelijke bijdrage zal moeten leveren zowel op logistiek als financieel vlak, werd besloten positief te reageren op deze vraag tot uitstel. Het is praktisch gezien bijna onmogelijk om binnen de tijdspanne van één maand twee dergelijke activiteiten in goede orde te laten verlopen rekening houdende met de benodigde energie en financiën. Het OCO-Bestuur zal nagaan op welke wijze het bedrijventerrein hierin zijn aandeel zal kunnen waarmaken.

 • · Tijdens diezelfde vergadering werd evenwel besloten het 10-jarig bestaan van OCO wel te vieren in 2004 waarvan de nodige info jullie tijdig zal bereiken.

 • · Tevens zoekt het bestuur een accommodatie om de tweejaarlijkse statutaire verkiezingen te laten doorgaan die plaatsvinden op donderdag 23 oktober ek. Bedoeling is uiteraard dat dit zou plaatsvinden in een bedrijf hier op het bedrijventerrein. Potentiële kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.

 • · Buiten deze bestuursverkiezingen zal voor dit jaar als OCO-activiteit en tevens activiteitenafsluiter nog de traditionele herfsthappening georganiseerd worden op 23 november 2003 waarvan uiteraard nog bericht te zijner tijd.
 • 16 sep 2003

  Schreurs Project verhoogt productiecapaciteiten…

  Al geruime tijd is aan de toegang van ons industrieterrein heel wat bouwactiviteit te bespeuren. Schreurs Project nv bouwt er aan een volledige nieuwe keukenshowroom. De nieuwste keukentrends en hightech keukensnufjes worden weldra voorgesteld in een 380 m² moderne toonzaal , verdeeld over twee niveaus. Ook het badkamercomfort komt ruim aan bod. Volgens Jos Schreurs, zaakvoerder van de Limburgse interieurspecialist, is de uitbreiding een absolute noodzaak om tegemoet te komen aan een nieuwe trend in het keukengebeuren. “Ook voor het ontwerpen en de realisatie van de keuken heeft een ruim publiek ons bedrijf gevonden. De meerwaarde die een maatwerk concept kan bieden blijft aan terrein winnen.”

  Om aan de steeds groeiende vraag te kunnen voldoen wordt meteen de productiecapaciteit verdubbeld. “Onze 2000 m² tellende bedrijfshal wordt uitgebreid met 1700 m² werkvloer en opslagruimte, waardoor een optimale organisatie van het productieproces wordt behaald.” Aldus Raf Schreurs, die de dagdagelijkse productieleiding in handen heeft.

  De opening van het geheel zal vermoedelijk begin 2004 plaatsvinden. Alvast een reden om u straks feestelijk te kunnen uitnodigen …

  12 okt 2003

  Bestuursverkiezing op 23 oktober wordt gecombineerd met praatcafé!

  Vanaf heden kunnen de leden inschrijven voor de bestuursverkiezing welke plaatsheeft op 23 oktober 2003 om 19.30 uur. Deze gaat door ten huize Yazaki LTD.

  Deze activiteit wordt gecombineerd met een gezellig praatcafé welk kosteloos zal zijn voor alle aanwezigen. Inschrijven kan nu via de rubriek "activiteiten".
  19 nov 2003

  ISO 9001 CERTIFICAAT VOOR LOGIS

  Het opleidingscentrum voor magazijnfuncties Logis vzw , operationeel sinds 1994, heeft het ISO 9001 certificaat behaald voor:

  het verstrekken van advies en consulting met betrekking tot veiligheid,
  goederenbehandeling, logistiek en fysieke distributie;

  het verstrekken van opleidingen:
  goederenbehandelaar, bestuurder interne transportmiddelen voor werknemers, bedienden, eerstelijnsverantwoordelijken en werkzoekenden; de verhuur van CD-i "Goederenbehandelaar" en DVD "Veilig rijden met je truck". Het certificaat werd afgeleverd door TÜV. (Bron Economisch Rapport GOM-Limburg)

  Wij wensen Jos Dreesen en zijn team van harte proficiat!
  07 dec 2003

  Wist U intussen reeds dat ...

  de recent verkozen bestuursleden voor de werkjaren 2004-2005 volgende personen zijn:
  Luc Noten van Yazaki Europe Ltd
  Jo Janssen van Jo Jo Elektronica bvba
  Bert Janssen van bouwmaterialen Janssen nv
  Jos Schreurs van Schreurs Project nv
  Paul Beerden van Mavi bvba

  en de nieuwkomers:
  Peter van Voorthuysen (Scania CV AB )
  Robert Louis (Erkawe Systems bvba)
  Janin Kässinger (Jacky Knoops-Kässinger n.v. )


  De nieuwe ploeg officieel geinstalleerd wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie van donderdag 15 januari 2004 in de bedrijfsgebouwen van NV Gijbels.

  14 dec 2003

  KMO’s maken gretig gebruik van opleidingscheques! U ook?

  Sinds de invoering van het systeem van de opleidingscheques vorig jaar in februari tekenden meer dan 21.000 bedrijven in voor een totaal van meer dan 1,5 miljoen cheques. Vorig jaar werden er 740.000 cheques besteld, dit jaar zijn dat er al meer dan 900.000. Minister Patricia Ceysens is zeer tevreden met het aantal KMO's dat gebruik maakt van de cheques: van de meer dan 21.000 bedrijven is 85 procent KMO. De helft van de deelnemers aan een opleiding is bediende, de verhouding man/vrouw is ongeveer 70/30. Sinds het begin van de opleidingscheques werd voor meer dan 1,6 miljoen uren vorming verstrekt. Een werknemer volgt gemiddeld 32 uren scholing aan de hand van het systeem. Uitschieters bij de opleidingen zijn financieel-boekhoudkundige en ICT-opleidingen. Ook cursussen die betrekking hebben op persoonlijke vaardigheden doen het goed. De minister stelt dit jaar 35 miljoen euro ter beschikking, goed voor 2,3 miljoen cheques.
  28 dec 2003

  Dautzenberg NV behaalde het ISO 9001 certificaat

  Hoewel de Romeinen reeds het beton als constructiemateriaal kenden, wordt aangenomen dat de fabrieksmatige productie van beton ontstaan is in het begin van deze eeuw, om uiteindelijk een specifieke industriële sector te worden na de tweede wereldoorlog. De firma Dautzenberg en Zoon nv is reeds sinds 1965 actief in de betonindustrie.

  Op 9 december jongstleden slaagden zij er in het 3 jaar oude ISO 9002 certificaat te opwaarderen naar de ISO 9001 norm. Dautzenberg NV. behaalde het ISO 9001 certificaat voor:
  Het vervaardigen van gladde beton stukken (architecttonisch beton): muurafdekken, pilasterafdekken, schouwafdekken, statische zuigers, ingebetonneerde deksels, kroonlijsten, enz. Dit alles in diverse kleuren. 1000 standaard producten + maatwerk Eigen ontwerp + vervaardigen van metalen of houten mallen.

  Het certificaat werd afgeleverd door CEBEC nv.

  Wij wensen Carlo Dautzenberg en zijn team van harte proficiat!